1.1. Haldusala

Menetlusteenistuse põhiülesanneteks on Narva-Jõesuu linna ja siseturvalisuse koostöölepingu sõlminud omavalitsusüksuse nimel:
1) süütegude ennetamine;
2) avaliku korra tagamisel osalemine;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine;
4) kohaliku omavalitsuse üksusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine ja väärtegude menetlemine;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu vaiete lahendamine; 
6) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikus ujumiskohas halduslepingu alusel rannavalve teenust osutava ettevõtte poolt lepingu täitmise üle järelevalve teostamine;
7) esindada Narva-Jõesuu linna kõigis kohtuasjades, mis on seotud Menetlusteenistuse poolt kohaliku omavalitsuse üksuse nimel läbiviidud riikliku järelevalve toimingute ja selle käigus koostatud haldusdokumentide peale esitatud kaebustega;
8) esindada linnavalitsust kohtuvälise menetleja esindajana kõigis kohtuasjades, mis on seotud Menetlusteenistuse poolt kohaliku omavalitsuse üksuse nimel läbiviidud väärteoasjades;
9) pakkuda koostöölepingu alusel teisele omavalitsusüksusele siseturvalisuse kompetentsi;
10) oma kompetentsi jagamiseks korraldada või viia läbi täienduskoolitusasutuse pidajana koostöölepingu raames või tasulise teenusena seminare, koolitusi, infopäevi jmt, mis aitab kaasa siseturvalisuse tõstmisele ja arendamisele;
11) olla siseturvalisuse koostöölepingu sõlminud ja liitunud omavalitsusüksustele siseturvalisuse valdkonnas katusorganisatsiooniks, pakkudes praktika läbimise võimalust korrakaitseametnikele;
12) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest ning koostöölepingutest tulenevate ülesannete täimine.