preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 1.Menetlusteenistus > 1.2. Õigused
Uudised

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

 

2013

 

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
February 19, 2018, 10:48 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

1.2. Õigused

Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks on Menetlusteenistusel õigus:

1) teostada järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle;
2) teostada kohaliku omavalitsuse üksuse nimel eriseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele ülesandeks pandud riikliku järelevalvet;
3) kohaldada kohaliku omavalitsuse üksuse nimel eriseaduses ja korrakaitseseaduses sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmeid;
4) rakendada kohaliku omavalitsuse üksuse nimel riikliku järelevalve käigus määratud kohustuse täitmise tagamiseks sunnivahendit;
5) esindada kohaliku omavalitsuse üksust kõigis kohtuasjades, mis on seotud Menetlusteenistuse poolt kohaliku omavalitsuse üksuse nimel läbiviidud riikliku järelevalve toimingute ja selle käigus koostatud haldusdokumentide peale esitatud kaebustega;
6) teostada kohaliku omavalitsuse üksuse nimel eriseadusega ülesandeks pandud kohtuvälist menetlust;
7) esindada kohaliku omavalitsuse üksust kohtuvälise menetleja esindajana kohtumenetluses;
8) esindada täitemenetluses kohaliku omavalitsuse üksust kõigis asjades, milles on Menetlusteenistus kohaliku omavalitsuse üksuse nimel teinud täimisdokumendi;
9) koostada ja esitada kohaliku omavalitsuse üksusele Menetlusteenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõusid;
10) koostada ja esitada kohaliku omavalitsuse üksuse nimel ettepanekuid siseturvalisust puudutavates küsimustes õigusaktide muutmiseks, täiendamiseks;
11) moodustada Menetlusteenistuse haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks alalisi või ajutisi komisjone ja muid töögruppe, vajadusel kaasates selleks väljastpoolt Menetlusteenistust valdkonnaspetsialiste;
12) nõuda kohaliku omavalitsuse üksuse struktuuriüksustelt ja asutustelt Menetlusteenistuse haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks informatsiooni ja asjassepuutuvaid materjale;
13) edastada juriidilistele ja füüsilistele isikutele õiguskuulekuse tõstmiseks märgukirju;
14) teha koostööd ministeeriumide ja nende valitsemisala asutustega, eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega;
15) avaldada tänu ja/või tunnustust isikutele, kes on paistnud eriliselt silma õiguskorra ja/või turvalisuse tõstmisel, tagamisel ja ennetamisel;
16) koostada Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmise lihtsustamiseks analüüse ja võtta neid aluseks töö planeerimisel;
17) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös, mis aitab kaasa siseturvalisuse tõstmisele;
18) oma kompetentsi jagamiseks korraldada või viia läbi täienduskoolitusasutuse pidajana koostöölepingu raames või tasulise teenusena seminare, koolitusi, infopäevi jmt, mis aitab kaasa siseturvalisuse tõstmisele ja arendamisele;
19) korraldada kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalvet ja avalikus ujumiskohas rannavalvet;
20) saada linnavolikogult piisavalt vahendeid oma põhiülesannete täitmiseks.

Submenu

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101