preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 1.Menetlusteenistus > 1.4. Juhtkond
Uudised
2018
 

INFO avaldatud 30.04.2018

NB! Head Narva-Jõesuu linna elanikud. Vabandame teie ees, kui te ei ole veel saanud vastust oma avaldusele parkimistasust vabastamise kohta. Seoses tehnilistel põhjustel ei olnud meil võimalik neid läbi vaadata ega otsust teha. Loodame, et jõuame teie avaldused vaadata läbi hiljemalt 15-ks maiks. Senini me linnaelanike parkimisõiguse puudumise eest avalikul tasulisel parkimisalal ei trahvi. Pärast avalduse rahuldamist tuleb teie e-posti aadressile või mobiilinumbrile lühiteade hooajapileti vormistamise kohta või avalduse osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui te ei ole saanud pärast 15.maid lühisõnumit, siis palun võtke ühendust Menetlusteenistusega numbril (+372) 53858604 - Oleg Janis.

Lugupidamisega
Marek Ranne
Menetlusteenistuse juhataja

 
Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas alates 2018.
ETV+ vene keelne AK uudiste saade link: SAADE

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2013

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
June 14, 2018, 05:12 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

1.4. Juhtkond

Menetlusteenistust juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale linnavalitsus linnapea ettepanekul.

Menetlusteenistuse juhataja on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, korrakaitseseadusest, eriseadusest kohalikule omavalitsuse üksusele pandud riikliku järelevalve ülesannetest, väärteomenetluse seadustikust, kriminaalmenetluse seadustikust, käesolevast põhimäärusest ja omavalitsusüksuste vahel sõlmitud siseturvalisuse kootöölepingust.

 

Menetlusteenistuse juhi ülesanded tulenevalt Menetlusteenistuse põhimäärusest § 10:

Menetlusteenistuse juhataja:
1) juhib Menetlusteenistuse tööd;
2) vastutab Menetlusteenistuse tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru linnavalitsusele;
3) sõlmib Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmiseks Narva-Jõesuu linna nimel lepinguid;
4) esitab linnavalitsusele ettepanekuid Menetlusteenistuse teenistuskohtade koosseisu osas linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires;
5) moodustab teenistuslikust vajadusest tulenevalt osakondade siseselt tegevusvaldkonnaga tegelemise lihtsustamiseks gruppe;
6) moodustab oma Menetlusteenistuse haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks alalisi või ajutisi komisjone ja muid töögruppe, vajadusel kaasates selleks väljastpoolt Menetlusteenistust valdkonnaspetsialiste;
7) kinnitab Menetlusteenistuse arengudokumendid ning sisemist töökorraldust reguleerivad, juhendid ja korrad;
8) esitab linnavolikogule ettepanekuid Menetlusteenistuse tegevusvaldkonna muutmiseks ja täiendamiseks;
9) esitab linnavolikogule ettepanekuid Menetlusteenistuse eelarve kohta ning korraldab eraldatud eelarvevahendite eesmärgipärast kasutamist;
10) korraldab Menetlusteenistuse valitsemisel oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
11) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmiseks Menetlusteenistusele eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab Menetlusteenistuse haldusalas finantsdistsipliini kinnipidamise; 
12) sõlmib oma pädevuse piires, millega ei võeta rahalisi kohustusi, kokkuleppeid sise- ja välisriigi koostööpartneritega;
13) määrab ametnikud ametisse ja sõlmib töötajatega töölepinguid;
14) kinnitab Menetlusteenistuse ametnike ametijuhendid;
15) määrab Menetlusteenistuse ametnikele ja töötajatele palga, töötasu ja muutuvpalga;
16) kohaldab Menetlusteenistuse teenistujate suhtes ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
17) kinnitab Menetlusteenistuse teenistujate puhkuste ajakava;
18) teostab teenistuslikku järelevalvet Menetlusteenistuse teenistujate üle;
19) lahendab kohtuvälise menetleja peale laekunud kaebusi;
20) esindab Narva-Jõesuu linna kohtuvälise menetleja esindajana kohtumenetluses;
21) allkirjastab Menetlusteenistuses koostatud dokumendid, välja arvatud ametniku poolt koostatud riikliku järelevalve ja väärteomenetluses koostatud menetlusdokumendid;
22) annab Narva-Jõesuu linna ja koostöölepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse üksuse nimel siseturvalisuse küsimuses arvamusi ja kooskõlastusi;
23) suhtleb vajadusel Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmise tagamiseks avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega ning pressiga;
24) korraldab kohalikule omavalitsusele seadusest tulenevate järelevalve alaste ülesannete täitmiseks koostööd teiste omavalitsusorganite ja nende asutuste, avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega;
25) korraldab pädevatele ametiasutustele informatsiooni edastamise haldussunni kohaldamise vajaduse kohta;
26) võib minna ise ja saata menetlusteenistuse teenistujaid teenistuslähetusse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Submenu

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101