1.4. Juhtkond

Menetlusteenistust juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale linnavalitsus linnapea ettepanekul.

Menetlusteenistuse juhataja on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, korrakaitseseadusest, eriseadusest kohalikule omavalitsuse üksusele pandud riikliku järelevalve ülesannetest, väärteomenetluse seadustikust, kriminaalmenetluse seadustikust, käesolevast põhimäärusest ja omavalitsusüksuste vahel sõlmitud siseturvalisuse kootöölepingust.

 

Menetlusteenistuse juhi ülesanded tulenevalt Menetlusteenistuse põhimäärusest § 10:

Menetlusteenistuse juhataja:
1) juhib Menetlusteenistuse tööd;
2) vastutab Menetlusteenistuse tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru linnavalitsusele;
3) sõlmib Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmiseks Narva-Jõesuu linna nimel lepinguid;
4) esitab linnavalitsusele ettepanekuid Menetlusteenistuse teenistuskohtade koosseisu osas linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires;
5) moodustab teenistuslikust vajadusest tulenevalt osakondade siseselt tegevusvaldkonnaga tegelemise lihtsustamiseks gruppe;
6) moodustab oma Menetlusteenistuse haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks alalisi või ajutisi komisjone ja muid töögruppe, vajadusel kaasates selleks väljastpoolt Menetlusteenistust valdkonnaspetsialiste;
7) kinnitab Menetlusteenistuse arengudokumendid ning sisemist töökorraldust reguleerivad, juhendid ja korrad;
8) esitab linnavolikogule ettepanekuid Menetlusteenistuse tegevusvaldkonna muutmiseks ja täiendamiseks;
9) esitab linnavolikogule ettepanekuid Menetlusteenistuse eelarve kohta ning korraldab eraldatud eelarvevahendite eesmärgipärast kasutamist;
10) korraldab Menetlusteenistuse valitsemisel oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
11) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmiseks Menetlusteenistusele eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab Menetlusteenistuse haldusalas finantsdistsipliini kinnipidamise; 
12) sõlmib oma pädevuse piires, millega ei võeta rahalisi kohustusi, kokkuleppeid sise- ja välisriigi koostööpartneritega;
13) määrab ametnikud ametisse ja sõlmib töötajatega töölepinguid;
14) kinnitab Menetlusteenistuse ametnike ametijuhendid;
15) määrab Menetlusteenistuse ametnikele ja töötajatele palga, töötasu ja muutuvpalga;
16) kohaldab Menetlusteenistuse teenistujate suhtes ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
17) kinnitab Menetlusteenistuse teenistujate puhkuste ajakava;
18) teostab teenistuslikku järelevalvet Menetlusteenistuse teenistujate üle;
19) lahendab kohtuvälise menetleja peale laekunud kaebusi;
20) esindab Narva-Jõesuu linna kohtuvälise menetleja esindajana kohtumenetluses;
21) allkirjastab Menetlusteenistuses koostatud dokumendid, välja arvatud ametniku poolt koostatud riikliku järelevalve ja väärteomenetluses koostatud menetlusdokumendid;
22) annab Narva-Jõesuu linna ja koostöölepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse üksuse nimel siseturvalisuse küsimuses arvamusi ja kooskõlastusi;
23) suhtleb vajadusel Menetlusteenistusele pandud ülesannete täitmise tagamiseks avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega ning pressiga;
24) korraldab kohalikule omavalitsusele seadusest tulenevate järelevalve alaste ülesannete täitmiseks koostööd teiste omavalitsusorganite ja nende asutuste, avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega;
25) korraldab pädevatele ametiasutustele informatsiooni edastamise haldussunni kohaldamise vajaduse kohta;
26) võib minna ise ja saata menetlusteenistuse teenistujaid teenistuslähetusse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.