1.5. Struktuur

Menetlusteenistuse asukohta Narva-Jõesuu linna struktuuris

Menetlusteenistuse struktuuris on korrakaitseosakond ja ennetus- ja menetlusosakond.

Osakondade tööd juhib menetlusteenistuse juhataja.

Struktuuriüksuse koosseisu võib vajaduse korral moodustada allüksuse (allstruktuuriüksus).
Allstruktuuriüksust juhib Menetlusteenistuse juhataja poolt määratud teenistuja.

Menetlusteenistuse teenistuskohtade koosseis on kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrusega nr 12.


Korrakaitseosakonna põhiülesanded on:
1) süütegude ennetamine;
2) avaliku korra tagamisel osalemine;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine;
4) kohaliku omavalitsuse üksusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine ja väärtegude menetlemine;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu vaiete lahendamine;
6) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikus ujumiskohas halduslepingu alusel rannavalve teenust osutava ettevõtte poolt lepingu täitmise üle järelevalve teostamine;
7) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest ning siseturvalisuse koostöölepingust tulenevate ülesannete täimine.

Ennetus- ja menetlusosakonna põhiülesanded on:
1) süütegude ennetamine;
2) avaliku korra tagamisel osalemine;

3) kohaliku omavalitsuse üksusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine ja väärtegude menetlemine;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu vaiete lahendamine;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikus ujumiskohas halduslepingu alusel rannavalve teenust osutava ettevõtte poolt lepingu täitmise üle järelevalve teostamine;
6) teabe haldamine ja ohuhinnangute koostamine ning teiste koostööpartneritega teabe vahetamine;
7) töötada välja ja rakendada sotsiaalsed ja kasvatuslike ennetusmeetmeid süütegusid põhjustavate tegurite mõju vähendamiseks;
8) korrakaitseosakonna poolt väärteomenetluses kogutud menetlusandmete sisestamine, lisamine, täiendamine ja parandamine E-toimiku süsteemis;
9) Menetlusteenistuse tegevuse planeerimine, haldamine, arendamine ja aruandluse korraldamine;
10) Menetlusteenistuse tegevuskava täitmise ja aruandluse korraldamine ja koordineerimine;
11) siseturvalisuse tõstmiseks koostab ja koordineerib projekte ning teostab aruandlust;
12) välisvahendite kaasamine ning välisvahenditest rahastatavate projektide elluviimine ja koordineerimine ning aruandluse koostamine;
13) korraldada ja koordineerida siseturvalisuse koostöölepinguga liitunud omavalitsusüksuste vahel maakonna turvalisuse alast koostööd ja avaldada selles valdkonnas arvamusi;
14) korraldada ja koordineerida Menetlusteenistuse haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks moodustatud alalisi või ajutisi komisjone ja muid töögruppe;
15) menetlusteenistuse kompetentsi jagamiseks korraldada või viia läbi seminare, koolitusi, infopäevi jmt, mis aitab kaasa siseturvalisuse tõstmisele ja arendamisele;
16) sise- ja väliskommunikatsioonialase tegevuse korraldamine.