1.7. Ajalugu

 

1) Viis Ida-Virumaa omavalitsusüksust (Illuka, Jõhvi, Mäetaguse, Toila ja Vaivara) panid 2010 aastal oma jõud kokku ja otsustasid hakata tegema korrakaitsealast koostööd. Selleks sooviti luua ühine võimekas, paindlikult ja efektiivselt toimiv korrakaitseüksus, kelle vahendusel teostada omavalitsusele seadusega pandud järelevalve ja kohtuvälise menetluse ülesandeid.

Ühise eesmärgi saavutamiseks korraldati ühiseid koolitusi ja uuriti millisel moel oleks võimalik korrakaitselist ühistegevust ühiselt korraldada.

2) Alates 01.02.2011. a. loodi Vaivara Vallavalitsuse struktuuri õigusnõuniku ametikoht, mida täitev ametnik hakkas tegelema ühise korrakaitseüksuse loomisega. Eestis oli taoline ettevõtmine esmakordne, mistõttu ei olnud võimalik võtta kelleltki kogemusi,

3) 01.03.2011. a. sõlmisid Illuka Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus ja Vaivara Vallavalitsus koostöölepingu Menetlusteenistuse loomiseks.

4) 28.04.2011. a. moodustas Vaivara Vallavolikogu Vaivara Vallavalitsuse struktuuriüksusena Vaivara Menetlusteenistuse ning kinnitas selle põhimääruse.

5) 16.05.2011. a. leppisid viie omavalitsusjuhid kokku kolmes positsioonis:

1. menetlusteenistuse tegevuse alustamise algusaeg (01.07.2011)

2. menetlustegevuse eelarve (2011 6 kuu eelarve 16 167,21 - halduskulu + 8 246,16 - palgakulu)

3. menetlusteenistuse ametnike palgaastmed (639,12 kuni 1022,59 eurot).

Otsustati, et viie omavalitsuse peale võetakse tööle kaks spetsialisti, milleks pidid kõik viis valda moodustama oma struktuuri (v.a. Vaivara vald, siin tehakse see menetlusteenistusse) ühe korrakaitseametniku ametikoha - ametinimetusega järelevalvevaneminspektor (edaspidi inspektor). Vastavalt poolte kokkuleppele hakkasid inspektorid teenistuslikult alluma vallavanematele (v.a. Vaivara vald, kus inspektor allub menetlusteenistuse juhatajale). Operatiivselt ehk vahetult alluvad inspektorid menetlusteenistuse juhile.

6) juunis 2011. a. kinnitasid volikogud korrakaitseametniku ametikohad.

7) 5. septembril 2011. a. alustas Vaivara Menetlusteenistus oma tegevusega.

8) vastavalt Vaivara Vallavolikogu 27.06.2012. a. otsusele on Menetlusteenistus valla ametiasutusena avalik õiguslik juriidiline isik.

9) Alates 01.01.2015. a. tegutseb Menetlusteenistus Illuka, Jõhvi ja Vaivara haldusterritooriumil. Mäetaguse ja Toila vald jätkasid iseseisvalt riikliku järelevalve tegevust.

10) Alates 01.01.2015 tegutsev Menetlusteenistus Vaivara valla haldusterritooriumil. Illuka ja Jõhvi vald jätkasid iseseisvalt riikliku järelevalve tegevust.

11) Seose haldusreformiga ühinesid Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Vaivara Vallavalitsus. Ühinemise tulemusel lõpetasid eelpool mainitud asutused alates 31.12.2017 oma tegevuse. Ühinemise tulemusena alustas alates 01.01.2018 uue omavalitsuse asutusena oma tegevust Narva-Jõesuu Linnavalitsus, reg.kood 77000499. Narva-Jõesuu Linnavolikogu tegi 18.12.2017 otsuse nr 6, mille punkti 1 kohaselt korraldati ümber Menetlusteenistus üleviimise teel ja sama otsuse punkti 3 kohaselt viidi Vaivara valla ametiasutus Menetlusteenistus (registrikood 75038061) üle Narva-Jõesuu linna ametiasutuste koosseisu (reg.kood jäi samaks). Menetlusteenistus teostab Narva-Jõesuu linna nimel riikliku järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlust (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 § 7) [RT IV, 04.01.2018, 39].

12) Menetlusteenistuse asutajaks ja esimeseks juhiks oli Marek Ranne (2011-1019).