2.1.1. Hoiatamismenetlus

 

Kirjalik hoiatamismenetlus

Kohtuväline menetleja võib mootorsõidukiga toime pandud liiklusväärteo puhul määrata hoiatustrahvi:

  1. mootorsõiduki registrijärgsele omanikule
  2. või vastutavale kasutajale, kui registrisse on kantud vastutav kasutaja.

Hoiatustrahv määratakse isikule, kes oli mootorsõiduki registrijärgne omanik või vastutav kasutaja väärteo toimepanemise ajal.

Mootorsõiduki eest vastutavale isikule määratav hoiatustrahv ei ole süüteo eest kohaldatav karistus. See tähendab seda, et hoiatustrahvi ei kanta karistusregistrisse. Vähetähtsa liiklusväärteo puhul võib kohtuväline menetleja jätta hoiatustrahvi määramata ja piirduda mootorsõiduki eest vastutava isiku kirjaliku hoiatamisega, kui ta leiab, et mootorsõiduki eest vastutava isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav. Kirjaliku hoiatamismenetluse kohaldamine lõpetab väärteomenetluse.

Trahviteate väljastamine ja tasumine

Liiklusnõuete rikkumise korral saadetakse mootorsõiduki eest vastutavale isikule trahviteade, milles on kirjas väärteo lühikirjeldus, sealhulgas teo toimepanemise aeg ja koht, väärteo kvalifikatsioon, hoiatustrahvi määramise alus ja hoiatustrahvi määr.

Hoiatustrahv tuleb tasuda panka 30 (kolmekümne) päeva jooksul trahviteate kättesaamisest arvates. Hoiatustrahv loetakse õigeaegselt tasutuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud trahviteates märgitud pangakontole.

Mootorsõiduki eest vastutaval isikul trahviteatega mitte nõustumisel on õigus kolmekümne päeva jooksul trahviteate kättesaamisest arvates trahviteade vaidlustada. Vaidlustamise korral hoiatustrahv ei jõustu. Kui mootorsõiduki eest vastutav isik märgib kaebuses trahviteates nimetatud ajal mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanime ning elukoha aadressi, saadab kohtuväline menetleja trahviteate mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt nimetatud isikule.

Trahviteate vaidlustamine

Kui mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt nimetatud isik vaidlustab trahvi teate, uuendab kohtuväline menetleja määrusega või menetlustoiminguga kiir- või üldmenetluse korras. Uuendatud menetluses karistuse määramisel või mõistmisel ei ole trahviteates märgitud hoiatustrahvi määr menetlejale siduv.

Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ole trahviteadet vaidlustanud, kuid on samas jätnud hoiatustrahvi tähtaegselt tasumata, esitab kohtuväline menetleja trahviteate koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile.