2.1.2. Kiirmenetlus

Vastavalt VTMS § 55 lõikele 1 kohaldatakse kiirmenetlust tingimustel:

  1. Kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged. See tähendab, kui kohtuvälise menetleja arvates on väärteoasja menetlemisel kogutud piisavalt tõendeid. Asjaolude selgus tähendab eelkõige seda, et väärteo kvalifikatsioon on üheselt kindlaks määratud.
  2. Kui menetlusalusele isikule on:
    1. teatatud tema õigused ja kohustused, mis on sätestatud VTMS §-s 19.
    2. selgitatud, et kiirmenetluses väärteoprotokolli ei koostata.
    3. võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning kui isik nõustub kiirmenetlusega. Üheks kiirmenetluse rakendamise tingimuseks on kohustuslik ütluste andmine menetlusaluse isiku poolt.

Millal saab kiirmenetlust kohaldada?

Kiirmenetluse kohaldamine eeldab menetlusaluse isiku kirjalikku nõusolekut. See tähendab, et enne ütluste andmist peab menetlusalune isik kinnitama allkirjaga oma nõusolekut kiirmenetluse kohaldamiseks. Ilma sellekohase kinnituseta ei saa kiirmenetluse korras rikkumist menetleda. Kui menetlusalune isik keeldub ülekuulamisprotokolli allkirjastamast, loetakse seda kiirmenetlusega mitte nõustumiseks, mistõttu on menetleja kohustatud jätkama üldmenetluse korras. Menetleja teeb märke keeldumise kohta ülekuulamisprotokollis, lisab oma allkirja ja ametinimetuse.

Kiirmenetluse otsus koostatakse kahes identses eksemplaris. Menetlusalusele isikule antakse otsuse üks eksemplar ja ta annab allkirja otsuse kättesaamise kohta.

Kes võib esitada kiirmenetluses kaebuse

Kiirmenetluses on menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal õigus esitada kiirmenetluse otsuse peale kaebus maakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest.

Kiirmenetluses määratud rahatrahvi tasumine

Trahv tuleb täies ulatuses tasuda panka otsuse kättesaamisest 15 päeva jooksul. Otsus pööratakse täitmisele, kui isik ei ole otsuse kättesaamisest 15 päeva jooksul rahatrahvi täies ulatuses tasunud või otsuse peale maakohtule kaebust esitanud.

Kiirmenetluse otsuse jõustumine

Väärteouurija poolt tehtud otsus jõustub pärast 15 päeva möödumist otsuse kättesaamisele järgnevast päevast, kui kaebust ei ole maakohtule esitatud.

Kiirmenetluses määratud karistus

Karistusseadustiku § 47 alusel võib kohtuvälise menetleja ametnik väärteo eest kohaldada rahatrahvi kolm kuni kolmsada trahviühikut. Trahviühik on baassumma, mille suurus on neli eurot.

Karistusmäära üle otsustamisel on piirangud. Liiklusseaduse § 7437 lõike 1 kohaselt sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või –viisi rikkudes, karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.

Liiklusseaduse § 7437 lõike 2 järgi sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või –viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, karistatakse rahatrahviga kuni viiskümmend trahviühikut.