2.6. Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud

Karistust kergendavad asjaolud (KarS § 57) on:

 1. süüteo kahjulike tagajärgede ärahoidmine, samuti abi andmine kannatanule vahetult pärast süüteo toimepanemist;
 2. kahju vabatahtlik hüvitamine;
 3. süü ülestunnistamisele ilmumine, puhtsüdamlik kahetsus või süüteo avastamisele aktiivne kaasaaitamine;
 4. süüteo toimepanemine raske isikliku olukorra mõjul;
 5. süüteo toimepanemine ähvarduse või sunni, samuti teenistusliku, majandusliku või perekondliku sõltuvuse mõjul;
 6. süüteo toimepanemine õigusvastase käitumisega esile kutsutud tugeva hingelise erutuse mõjul;
 7. süüteo toimepanemine raseda või kõrges eas isiku poolt;
 8. süüteo toimepanemine hädakaitse piiride ületamisel;
 9. leppimine kannatanuga.
Karistuse kohaldamisel võib arvestada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlemata asjaolusid.

Karistust raskendavad asjaolud (KarS § 58) on:

 1. omakasu või muu madal motiiv;
 2. süüteo toimepanemine erilise julmusega või kannatanut alandades;
 3. süüteo toimepanemine teadvalt noorema kui kaheteistaastase, raseda, kõrges eas või abitus seisundis isiku, samuti raske psüühikahäirega isiku suhtes;
 4. süüteo toimepanemine isiku suhtes, kes on süüdlasest teenistuslikus, majanduslikus või perekondlikus sõltuvuses
 5. süüteo toimepanemine erakorralise või sõjaseisukorra ajal;
 6. süüteo toimepanemine ühiskondlikku või loodusõnnetust ära kasutades;
 7. süüteo toimepanemine üldohtlikul viisil;
 8. raske tagajärje põhjustamine;
 9. süüteo toimepanemine teise süüteo hõlbustamiseks või varjamiseks;
 10. süüteo toimepanemine grupi poolt;
 11. süüteo toimepanemise hõlbustamiseks ametliku vormiriietuse või ametitunnuste kasutamine.