3.11. Rahatrahvi tasumine

Väärteouurija poolt määratud rahatrahvi tasumiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud otsusele.

Rahatrahvi saab tasuda ainult pangaülekandega. Vajaduse korral saab rahatrahvi tasuda ka sularahas, kasutades selleks pangakontori teenust.

Rahatrahvi tasumise info on kättesaadav siin.

Juhul kui rahatrahv ei ole määratud tasuda ositi, siis tuleb rahatrahv täies ulatuses tasuda panka 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav. Rahatrahvi tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkida otsuse number ja menetlusaluse isiku nimi.

Tähtajaks tasumata rahatrahv edastatakse ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Rahatrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastaval täitemenetluse seadusele.

Kui tähtajaks tasumata jäetud rahatrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb rahatrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul kui võlgnik tasub väärteotrahvi pärast täitemenetluse algust väärteootsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma sisse nõuda võlgniku pangakontolt.

Juhime tähelepanu, et rahatrahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna rahatrahvi summale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt otsuse jõustumise kuupäevaks.

Kui on asjaolusid, mille tõttu ei ole viivitamatult võimalik täita väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahvi, võib lahendit täitmisele pöörav kohtuväline menetleja süüdlase avalduse alusel oma määrusega rahatrahvi täitmisele pööramise edasi lükata, märkides määruses edasilükkamise alguse ja lõpu kuupäeva. Rahatrahvi täitmisele pööramise edasilükkamisel pööratakse otsus täitmisele viivitamata pärast edasilükkamise lõpukuupäeva.

Täiendava informatsiooni saamiseks või rahatrahvi täitmisele pööramise edasilükkamise taotluse esitamiseks on võimalik pöörduda Menetlusteenistuse poole aadressil Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alev, Aia 1-4, II korrus, telefon: +372 53858604; e-post: met@narva-joesuu.ee.ee.