3.6. Mida teha, kui Saite teate väärteomenetluse alustamise kohta?

Kui olen mootorsõiduki registrijärgne omanik või vastutav kasutaja

  1. Tutvun hoolikalt ja süvenenult teates oleva informatsiooniga.
  2. Menetleja saadab Rahvastikuregistris olevale aadressile trahviteate trahvisummas 20 (kakskümmend) eurot.
  3. Trahviteate kättesaamisest 30 päeva jooksul tuleb tasuda hoiatustrahv 20 eurot kohtuvälise meneteleja arveldusarvele. Arveldusarve number on kättesaadav siin. Selgitusse tuleb kirjutada trahviteate number.

Mis saab, kui jätan õigeaegselt hoiatustrahvi tasumata?

Menetleja esitab trahviteate koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile.

Kui olen mootorsõiduki kasutaja

  1. Tutvun hoolikalt ja süvenenult teates oleva informatsiooniga.
  2. Pöördun teate saamisest 2 päeva jooksul menetlusteenistusse (Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara Vald, Ida-Virumaa), et vältida trahviteate väljastamist menetlusteenistuse poolt mootorsõiduki registrijärgsele omanikule või vastutavale kasutajale.
  3. Minule kui menetlusalusele isikule tutvustatakse ja selgitatakse õigused ja kohustused, mille kohta annan ka allkirja.
  4. Väärteouurija paneb ülekuulamisprotokolli kirja minu sõnade järgi minu ütlused rikkumise asjaolude kohta.
  5. Pärast ülekuulamisprotokolli koostamist otsustab uurija, millise menetlusvormi kohaldamine antud asjas oleks otstarbekas (üldmenetlus, kiirmenetlus, hoiatusmenetlus). Kui olete enda poolt toimepandud rikkumisega nõus ja juhul kui väärteouurija pakub menetleda seda rikkumist hoiatamismenetlusena, siis on otstarbekas nõustuda selle menetlusvormi kohaldamisega. Mis kasu Teil sellest on? Hoiatamismenetluses tehtav otsus ei ole karistus ja Teie rikkumise andmed ei edastata Karistusregistrile.
  6. Juhul, kui Te ei nõustunud hoiatamismenetluse kohaldamisega, siis väärteouurija kohaldab teie suhtes kiirmenetlust (koostatakse kiirmenetluse otsus) või üldmenetlust (koostatakse väärteoprotokoll) ja teeb antud asjas otsuse, kus on kirjas väärteouurija andmed, menetlusaluse isiku andmed, rikkumise aeg ja koht, rikkumise lühikirjeldus, väärteo kvalifikatsioon, karistust kergendavad või raskendavad asjaolud, karistusmäär ning informatsioon selle koha, kuhu ja mis aja jooksul tuleb trahvisumma tasuda.