3.7.1. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale

Kaebuse blanketi juurde vajutage siia

Menetlusosalisel ja menetlusvälisel isikul on õigus kuni asjas kohtuvälise menetleja otsuse tegemiseni esitada kohtuvälise menetleja juhile kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale.

Kaebuse kohtuvälise menetleja määruse peale väärteomenetluse lõpetamise või konfiskeerimise otsustamise kohta väärteomenetluse käigus võib menetlusosaline või menetlusväline isik esitada 15 päeva jooksul, alates määruse koopia kättesaamisest.

1. Kaebust Te ei saa esitada, kui soovite kaevata (kui esitate, siis jäetakse see läbi vaatamata, kuna ei kuulu väärteomenetluse raames menetleja kompetentsi):

  1. ametniku käitumise peale (Näiteks: ametnik karjus, röökis, oli ebaviisakas vms.) - sellisel juhul saate esitada tavalise kaebuse ametniku käitumise peale tema tööandjale (Menetlusteenistuse juhatajale), mille alusel algatatakse distsiplinaarjuurdlus ametniku ebaeetilise käitumise tuvastamiseks.
  2. ametniku poolt järelevalve teostamisega seotud küsimustes (Näiteks: järelevalve käigus koostati paikvaatluse akt, kuid Teie arvates oleks pidanud koostama ametniku hoopis teise dokumendi). Kuna tegemist on haldusorgani poolt ametnikule pandud ülesannete täitmisega, siis saate esitada haldusorganile (omavalitsusele nimele, kus ametnik töötab) VAIDE selle konkreetse tegevuse osas. Vaide läbivaatamisel kontrollitakse, kas dokument, mis koostati ametniku poolt on siis õige või mitte jmt.

2. Kaebust saate esitada ainult siis, kui menetleja on rikkunud seadusest tulenevaid menetlusnorme.

3. Selleks, et te sellist hinnangut saaksite anda, peaksite esmalt ise teadma milline on menetleja pädevus ja volituste ulatus. Mida see tähendab? Selge on see, et tavainimene ei saagi kõiki seadusi tunda. Püüan tuua alljärgnevalt välja punktid, kui neid punkte lugedes tunnete ära menetleja käitumises, siis võite julgelt esitada punktis 3.1.3 nimetatud kaebuse.

4. Soovitan esitada see kaebus siis, kui menetleja:

  1. ei ole enne Teie ülekuulamist Teile tutvustanud väärteomenetluse seadustikus §19 sätestatud menetlusaluse isiku õigusi ja kohustusi;
  2. ei ole Teile võimaldanud anda väärteo asjaolude kohta omakäeliselt ütlusi või ei ole Teie ütlusi üldse protokollinud;
  3. menetleja on Teie ütluste protokollimisel muutnud sisu, mis ei vasta Teie poolt antud ütlustele;
  4. sündmuskoha vaatlusel on vaatlusprotokolli kajastatud sündmuse asjaolud ebaõigelt (ei vasta tõele);
  5. teile kohaldati sundtoomist ilma, et eelnevalt oleks teid väärteokutsega menetleja juurde välja kutsutud;
  6. teie poolt õigeaegselt esitatud vastulauset ei võetud menetleja poolt vastu;
  7. Teile ei võimaldatud tutvuda väärteotoimikuga (juhime siinjuures tähelepanu, et väärteotoimikuga saab tutvuda alles pärast väärteoprotokolli koopia kätteandmist vastulause esitamise tähtaja jooksul s.t. 15 päeva jooksul).

Kaebuse saate edastada digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressile met@narva-joesuu.ee või kirja teel Menetlusteenistusele Aia 1-4, Sinimäe alevik,Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa 40101.