3.7.2. Otsuse (rahatrahvi) vaidlustamine

Väärteomenetluse seadustiku (edaspidi VTMS) paragrahvi 114 lõike 1 punkti 1 kohaselt on menetlusosalisel õigus esitada maakohtule kaebuse kiirmenetluses tehtud otsuse (kiirmenetluse otsus) või üldmenetluses tehtud otsuse (üldmenetluse otsus) peale.

NB! Kaebus esitatakse otsuse vaidlustamiseks otse Viru Maakohtule.

Kaebus kiirmenetluse otsuse peale esitatakse maakohtule 15 päeva jooksul, alates menetlusaluse isiku poolt kohtuvälise menetleja otsuse kättesaamisest (VTMS paragrahvi 114 lg 3).

Üldmenetluses tehtud otsuse peale 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on menetlusosalisele kohtuvälise menetleja juures kättesaadav (VTMS paragrahvi 114 lg 1 p 2 ja lg 3).

Tulenevalt eeltoodust ei saa kohtuväline menetleja oma lahendeid muuta ega ka tühistada.

Otsuse jõustumine

Kui kohtuvälise menetleja lahend on koostatud ja see on jõustunud, kuid isik on jätnud õigeaegselt rahatrahvi täies ulatuses tasumata, on seadusest tulenevalt kohtuvälisel menetlejal õigus materjalid edastada kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks (VTMS § 204 lg 3 ja § 202). Nimelt VTMS § 204 lg 1 punktide 1 ja 2 kohaselt kohtuvälise menetleja otsus rahatrahvi kohaldamise kohta loetakse täidetuks ja otsust täitmisele ei pöörata, kui süüdlane on tasunud rahatrahvi täies ulatuses 15 päeva jooksul kiirmenetluses tehtud kohtuvälise menetleja otsuse kättesaamisest alates või tasub osastatud rahatrahvi korral osamaksed tähtaegselt ning süüdlane on tasunud rahatrahvi täies ulatuses 15 päeva jooksul, alates päevast, mil üldmenetluses tehtud kohtuvälise menetleja otsus on menetlusosalistele kohtuvälise menetleja juures kättesaadav või tasub osastatud rahatrahvi korral osamaksed tähtaegselt. Seega on pärast kohtuvälise menetleja poolt väärteomenetluses tehtud otsust väärteoasi lõpetatud ning kui ilmnevad välistavad asjaolud või isik ei ole nõus tehtud lahendiga, on isikul võimalus pöörduda kohtusse seaduses sätestatud tähtaja jooksul.