6.2. Sõiduki peatamis- ja parkimiskeeld

Liiklusseadus § 21. Sõiduki peatamis- ja parkimiskeeld

(1) Sõidukit ei tohi peatada ega parkida eraldusribapoolsel sõiduteeäärel, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga näidatud kohas ja viisil.

(2) Sõidukit ei tohi peatada:
1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba;
2) raudteeülesõidukohal;
3) trammiteel või sellele lähemal kui üks meeter;
4) silla, estakaadi või viadukti peal ja all, välja arvatud seal parkimiseks lubatud kohad;
5) kohas, kus peatatav sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise või takistab jalakäijaid;
6) ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui viis meetrit pärast neid kohti ning jalgrattarajal;
7) kohas, kus suunavööndit või sõidurada tähistava pideva märgisjoone ja peatatud sõiduki vahe oleks alla kolme meetri;
8) D-kategooria ühissõiduki peatuskoha teelaiendil või ühissõidukipeatuse teekattemärgisel, nende puudumisel aga peatuse poolel lähemal kui 15 meetrit bussi- või trollipeatuse ja taksopeatuse liiklusmärgile, kui see takistab D-kategooria ühissõidukite või taksode liiklust;
9) lähemal kui 15 meetrit enne trammipeatuse liiklusmärki;
10) kohas, kus sõiduk varjaks fooritulesid või liiklusmärke teiste liiklejate eest;
11) sõiduteel piiratud nähtavusega kohas;
12) haljasalal ilma selle omaniku või valdaja loata;
13) eraldusribal ja selle katkestuskohas, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga lubatud juhtudel;
14) lõikuva sõidutee äärele lähemal kui viis meetrit, kuid mitte kohakuti lõikuva kõnniteega ning jalgratta- ja jalgteega;
15) ristmikul, välja arvatud seal parkimiseks lubatud kohal. Erandina tohib kolmeharulisel ristmikul sõidukit peatada ja parkida ristmikku otse läbival teel seal mittejätkuva tee vastasküljel, kui selle tee suunavööndeid keelab ületada liikluskorraldusvahend;
16) kauba laadimiseks aeglustus- ja kiirendusrajal ning kohas, kus ainult vasak- või tagasipööret võimaldava sõiduraja kõrval on üks sõidurada.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 nimetatud D-kategooria ühissõiduki peatuskohas võivad peatuda D-kategooria ühissõidukid, taksopeatuses võivad peatuda ning parkida taksod.

(4) Parkida ei tohi:
1) kohas, kus ei tohi sõidukit peatada;
2) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda keelab;
3) sõiduteel raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 meetrit;
4) teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval;
5) väljaspool asulat peatee eesõigusmärgiga tähistatud tee sõiduteel;
6) aeglustus- ja kiirendusrajal;
7) kohas, kus ainult vasak- või tagasipööret võimaldava sõiduraja kõrval on üks sõidurada;
8) kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.