6.4. Viivistasu

Parkimistasu maksmata jätmisel on viivis e. trahv 31 eurot.

Viivistasu e. trahv koostatakse juhul, kui:

1) parkimistasu on maksmata või tasutud väiksema määra järgi;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud käesoleva seaduse § 187 lõikes 5 sätestatu kohaselt

teeb parkimisjärelevalvet teostav teenistuja viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus).

Viivistasu otsuse koostamine

Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb parkimisjärelevalvet teostavale ametiisikule, teine antakse mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale või kinnitatakse mootorsõiduki ja selle haagise külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas toimetatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale elektronposti aadressile, mille on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik teatanud liiklusregistrile, liikluskindlustuse registrile või rahvastikuregistrile. Kui viivistasu adressaat ei kinnita elektrooniliselt edastatud viivistasu kättesaamist viie päeva jooksul saatmisest arvates või ei ole teada tema elektronposti aadress, kohaldatakse viivistasu otsuse kättetoimetamisele maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut pärast seda, kui viivistasu ei ole laekunud mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale esitatud või mootorsõiduki või selle haagise külge kinnitatud viivistasu otsuses märgitud tähtajaks.

Viivistasu otsusesse märgitakse:
1) otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
2) selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;
3) kui otsuse on teinud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja, siis eraõigusliku juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
4) otsuse tegemise koht, kuupäev ning kellaaeg;
5) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;
6) otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
7) otsuse tegemise õiguslik alus;
8) määratud viivistasu;
9) viivistasu maksmise tähtaeg;
10) teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja aadressil;
11) sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;
12) otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.