6.5. Viivistasu maksmine

Tulenevalt liiklusseaduse paragrahvis 188 lõikes 1 sätestatule on viivistasu maksja mootorsõiduki omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.

Viivistasu tuleb tasuda 14 päeva jooksul mootorsõiduki omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates arveldusarvele EE702200221023414009, saajaks tuleb märkida Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

Palun äge unustage lisamast viitenumbrit, mis on kirjas viivistasu otsusel. Jättes viitenumbri lisamata, ei saa makset teostada!!!

.

Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

Kui liiklusseaduse paragrahvis 188 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Menetlusteenistuse poole, koostades vaie Narva-Jõesuu linnavalitsuse nimele või esitada kaebuse halduskohtule.

Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib Menetlusteenistus esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras. Sellisel juhul lisandub sõiduki omanikule lisaks viivistasu otsuse summale kohtutäituri kulud, seetõttu soovitame tasuda viivistasu koheselt.