6.6. Viivistasu vaidlustamine

Kui liiklusseaduse 88 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Menetlusteenistusele või esitada kaebuse halduskohtule.

Elektrooniliselt esita vaie SIIT

Juhul, kui esitate vaide paberkandjal, siis tuleb see esitada Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn.

NB! Kui soovite esitada vaide elektrooniliselt, siis tuleb see eelnevalt digitaalselt allkirjastada. Võimaluse korral muutke enne digitaalselt allkirjastamist vastulause fail pdf formaati ja pärast digitaalset allkirjastamist edastage see e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee. Vaide kättesaamise kohta antakse Teile teie poolt saadetud aadressile kinnitus.